NỘI THẤT HUY HOÀNG
Slider 1
Slide 2
Slider 3
Slide 4
Slide 5
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Dự án thiết kế và thi công nội thất biệt thự gỗ óc chó Sala tại Quận 2, TP.HCM tận dụng tinh hoa của gỗ óc chó, biến nó thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, đem lại sự hoàn hảo và đẳng cấp cho không gian sống.

Thiết kế nội thất biệt thự gỗ óc chó Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

1. Thông tin mẫu thiết kế nội thất biệt thự gỗ óc chó Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

 

- Dự án: Thiết kế nội thất biệt thự gỗ óc chó 

- Chủ đầu tư: Anh Đạt

- Địa chỉ thi công: Biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

- Tổng diện tích xây dựng: 800m2

- Phong cách thiết kế: Hiện đại, sang trọng

- Vật liệu chính: Gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu Bắc Mỹ.

- Đơn vị thiết kế: Nội thất Huy Hoàng

- Thời gian thực hiện: Năm 2023

 

Với tầm nhìn sang trọng và mục tiêu thể hiện gu thẩm mỹ độc đáo của gia chủ, Nội Thất Huy Hoàng đã thống nhất cùng anh Đạt sử dụng chất liệu gỗ óc chó Bắc Mỹ loại 1 cho dự án biệt thự của anh Đạt.

Trên thị trường nội thất gỗ, gỗ óc chó Bắc Mỹ là một sự lựa chọn độc đáo, đáng chú ý để gia công, sản xuất đồ nội thất, khác biệt hoàn toàn so với các chất liệu thông thường khác.

Đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường nên khi sử dụng chất liệu gỗ óc chó đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho chủ nhân công trình.

Từng sản phẩm nội thất gỗ óc chó tạo nên một cái nhìn đẹp mắt, tôn vinh giá trị của từng không gian và toàn bộ biệt thự.

Mỗi món đồ nội thất đều được các thợ gỗ của Huy Hoàng gia công cẩn thận, sản xuất theo kích thước riêng biệt nhằm đảm bảo sự hoàn hảo cho từng khu vực.

2. Điểm nhấn trong thiết kế nội thất biệt thự gỗ óc chó Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

 

Dưới đây là từng góc không gian mẫu thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala tại Quận 2, TP Hồ Chí Minh của gia đình anh Đạt, cùng Nội thất Huy Hoàng khám phá nhé!

2.1. Đắm mình trong không gian phòng khách sang trọng bậc nhất

 

Không gian tiếp khách của căn biệt thự được thiết kế hoàn toàn từ gỗ óc chó tự nhiên.

Nổi bật nhất là bộ bàn ghế sofa hiện đại, với những đường vân gỗ cuốn hút tạo nên hiệu ứng thu hút ấn tượng.

Bàn trà phòng khách là sự kết hợp độc đáo giữa chất liệu da, gỗ và mặt bàn kính cùng thiết kế dạng hộp ấn tượng.

Góc phòng khách được tạo điểm nhấn bởi kệ tivi kết hợp với tủ trang trí, mang đến giá trị thẩm mỹ cho căn phòng.

Các bức tường xung quanh cũng được trang trí bằng gỗ óc chó với những kệ tủ lớn, khiến bất kỳ khách thăm quan nào cũng không khỏi ngạc nhiên và thán phục trước sự lộng lẫy.

nội thất biệt thự gỗ óc chó phòng khách

 

nội thất biệt thự gỗ óc chó phòng khách

Mẫu sofa cỡ lớn tại dự án biệt thự Sala mang chất riêng cho từng không gian sống

nội thất biệt thự gỗ óc chó phòng khách

Chất liệu gỗ óc chó Bắc Mỹ giúp đảm bảo tuổi thọ sản phẩm lên tới hàng chục năm

nội thất biệt thự gỗ óc chó phòng khách

Sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu da cao cấp, gỗ óc chó nhập khẩu, đá, kính tại không gian phòng khách

nội thất biệt thự gỗ óc chó phòng khách

Khu vực cửa ra vào cũng có trang bị tủ giày gỗ óc chó, hệ cửa cũng làm bằng chất liệu cao cấp này

nội thất biệt thự gỗ óc chó phòng khách

Bàn trang trí gỗ óc chó đặt giữa khu vực chia không gian bếp, phòng khách và cửa ra vào

2.2. Nội thất phòng bếp tiện nghi, ấn tượng

 

Khám phá không gian phòng bếp và phòng ăn tại mẫu thiết kế biệt thự gỗ óc chó Sala, Quận 2, quý khách sẽ bị cuốn hút ngay lập tức bởi sự hài hòa giữa phong cách hiện đại và sang trọng cùng sự gần gũi và ấm ấp.

Thiết kế diện tích rộng rãi giúp gia chủ thuận tiện trong việc nấu nước, tổ chức các bữa ăn gia đình hoặc tiệc tùng đẳng cấp.

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp

Thiết kế chân chữ V độc đáo của bàn trang trí gỗ óc chó

Bàn ăn được sắp xếp tạo ra một không gian thuận tiện và tiện ích cho việc nấu nướng và chuẩn bị các bữa ăn cho gia đình.

Bàn ghế ăn được làm từ gỗ óc chó chất lượng cao mang đến sự sang trọng, tinh tế cho phòng ăn. Thiết kế ghế ăn được bọc nệm em ái kết hợp da bò Ý, tạo nên cảm giác thư giãn tuyệt vời khi ngồi.

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp

Trung tâm phòng bếp là bộ bàn 12 ghế ăn làm từ chất liệu gỗ óc chó cao cấp

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp

Màu trầm của gỗ óc chó kết hợp với hệ đèn chùm tạo nên sự hài hòa không gian bếp

Tủ bếp được chế tạo từ gỗ tự nhiên cao cấp với màu nâu trầm đặc trưng.

Với thiết kế tối giản với đường nét cuốn hút giúp tạo ra một không gian phòng bếp gọn gàng mà vẫn đầy đủ tiện nghi cần có.

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp

Khu vực tủ bếp đáp ứng đầy đủ công năng, tiện nghi hiện đại cần có

Màu sắc trang nhã và tươi sáng cùng với sự kết hợp tinh tế của các phụ kiện trang trí tạo nên một không gian nấu nướng và ăn uống hoàn hảo.

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp

Bàn đảo là sự kết hợp giữa mặt bàn đá tự nhiên cao cấp và khung gỗ óc chó

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp

Thiết kế khu vực bếp sang trọng, hiện đại mà vẫn giữ được nét ấm cúng, gần gũi

2.3. Phòng ngủ master giúp cho gia chủ có một giấc ngủ trọn vẹn

 

Khi bước vào không gian phòng ngủ, quý khách sẽ được trải nghiệm không gian tối giản đầy hiện đại, thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư đến từ Nội Thất Huy Hoàng.

Trong phòng ngủ, các KTS tập trung vào việc tạo ra một không gian thoải mái, rộng mãi mà không quá tải bằng các vật dụng.

Những tiêu chí hàng đầu của anh Đạt đưa ra trong mẫu thiết kế phòng ngủ là tiện ích, thực tế và tinh tế.

Sau một ngày dài làm việc căng thẳng mệt mỏi có thể giúp gia chủ thư giãn và có một giấc ngủ trọn vẹn.

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp

Mẫu giường ngủ gỗ óc chó dáng tròn được thiết kế đầy tính nghệ thuật

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp

Đầu giường là sự kết hợp giữa chất liệu da và gỗ óc chó tạo nên sang trọng cho sản phẩm này

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp

Trong không gian phòng ngủ còn có bộ bàn trang điểm và bộ bàn ghế sofa gỗ óc chó cỡ nhỏ 

Mẫu giường ngủ gỗ óc chó dáng tròn được đặt vị trí chính giữa của căn phòng.

Hai bên giường ngủ điểm xuyến bằng táp đầu giường và bàn trang điểm làm từ chất liệu gỗ óc chó tự nhiên, tạo nên một không gian ấm áp, hài hòa và đồng nhất.

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp

 

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp

Sử dụng chất gỗ tự nhiên cao cấp đảm bảo tuổi thọ của giường lên tới vài chục năm

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp

Chất gỗ óc chó Bắc Mỹ làm người dùng hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sử dụng

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp

Tổng thể phòng ngủ đẳng cấp, sang trọng

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp

Mẫu giường ngủ dáng tròn độc đáo thổi hồn vào từng không gian phòng ngủ hiện đại

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp

Mang sự hiện đại nét tinh tế trong từng đường nét và sự kết hợp hoàn hảo

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng ngủ lớn

Chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp, luôn bền đẹp với thời gian

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng ngủ lớn

Tủ quần áo là sự kết hợp giữa chất liệu kính cao cấp với bộ khung gỗ óc chó bền bỉ

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng ngủ lớn

Tủ để đồ gỗ óc chó trong không gian phòng ngủ

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng ngủ lớn

Không gian để đồ rộng rãi, thanh thoát, gọn gàng

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng ngủ lớn

Kiểu dáng ấn tượng, mang tới cho quý khách những trải nghiệm thú vị nhất

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng ngủ lớn

Hệ tủ để đồ trong phòng tắm cũng sử dụng chất liệu gỗ óc chó 

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng ngủ lớn

Đẹp, ấn tượng, đầy đủ tiện nghi, công năng là những gì gia chủ nhận được trong mẫu thiết kế này

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng ngủ lớn

2.4. Thiết kế nội thất phòng ngủ nhỏ 1

 

 

nội thất gỗ óc chó biệt thự

Giường ngủ tại không gian ngủ thứ 1 được làm từ gỗ tự nhiên cao cấp, chắc chắn, bền đẹp

nội thất gỗ óc chó biệt thự

Giường ngủ được thiết kế sang trọng với những đường nét tinh tế

nội thất gỗ óc chó biệt thự

Thiết kế độc đáo của giường ngủ mang đến vẻ đẹp đẳng cấp cho không gian

nội thất gỗ óc chó biệt thự

Kệ tivi gỗ óc chó tại không gian phòng ngủ

nội thất gỗ óc chó biệt thự

Không gian thay đồ rộng rãi sử dụng chất liệu chính là gỗ óc chó và kính

nội thất gỗ óc chó biệt thự

 

nội thất gỗ óc chó biệt thự

Kiểu dáng thiết kế mang nét đẹp cuốn hút khó rời mắt

2.5. Thiết kế nội thất phòng ngủ nhỏ 2

 

nội thất gỗ óc chó biệt thự

 

nội thất gỗ óc chó biệt thự

 

nội thất gỗ óc chó biệt thự

 

nội thất gỗ óc chó biệt thự

 

nội thất gỗ óc chó biệt thự

 

nội thất gỗ óc chó biệt thự

 

3. Thông tin Nội Thất Huy Hoàng

 

Nội thất Huy Hoàng - Cong ty thiet ke, thi cong noi that go oc cho tai Ha Giang trọn gói chất lượng, chuyên nghiệp nhất.

Với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường, trải qua hàng trăm công trình lớn nhó từ căn hộ chung cư cao cấp, biệt thự đến nhà phố, ....

Chúng tôi tự tin là đơn vị hàng đầu về chất ượng cũng như mẫu mã nội thất gỗ óc chó hiện nay.

Phương châm làm việc hàng đầu của nội thất Huy Hoàng là UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - CHUYÊN NGHIỆP.

showroom nội thất Huy Hoàng Hà Nội

Showroom nội thất của Huy Hoàng tại Hà Nội

showroom nội thất Huy Hoàng Hồ Chí Minh

Showroom nội thất của Huy Hoàng tại Hồ Chí Minh

- Hotline: 0333.88.9999

- Website: https://dogooccho.com.vn/

- Email: dogooccho@gmail.com

- Fanpage: Nội thất Huy Hoàng l Facebook

 

Xem thêm bài viết khác:

- Đơn vị thiết kế, thi công nội thất gỗ óc chó tại Cần Thơ

- Công ty thiết kế, thi công nội thất gỗ óc chó tại Lâm Đồng

- Đơn vị thiết kế, thi công nội thất gỗ óc chó tại Bình Thuận