NỘI THẤT HUY HOÀNG
Slider 0
Slider 1
Slide 2
Slider 3
Slide 4
Slide 5
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Xin giới thiệu đến quý độc giả mẫu thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala với tổng diện tích 800m2 của gia đình anh Đạt tại TP. Hồ Chí Minh đã được kiến trúc sư Huy Hoàng lên ý tưởng thiết kế vô cùng độc đáo và thể hiện rõ nét tư duy sáng tạo mang đến một bản concept 3D đẹp lung linh "không góc tự kỷ" . Hãy theo chân Nội thất Huy Hoàng để thấy rõ hơn các giải pháp mà chúng tôi mang đến cho gia đình nhé!

Dự án thiết kế, thi công nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin dự án

Tọa lạc tại vị trí trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, Sala Quận 2 có những lợi thế lớn về không gian sống trong lành, tự nhiên, được bao bọc bởi khu sinh thái rộng lớn cùng công viên nội khu và các tuyến phố rợp cây xanh. Xuyên suốt quá trình xây dựng, mỗi thiết kế của Sala đều dựa vào nền tảng "cuộc sống hoà vào thiên nhiên". Vị trí đắc địa, nhiều trục đường lớn chạy qua, Sala thu hút dân số lên đến 22.500 người. Giữa năm 2023, Nội Thất Huy Hoàng rất vinh dự khi nhận được dự án thiết kế thi công nội thất gỗ óc chó cho căn biệt thự gia đình anh Đạt. Dự án đã được hoàn thiện xong ý tưởng và bắt đầu triển khai thi công.

- Dự án: Thiết kế - thi công nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

- Chủ đầu tư: Anh Đạt

- Địa chỉ thi công: Quận 2, TP Hồ Chí Minh

- Tổng diện tích xây dựng: 800m2

- Phong cách thiết kế: Hiện đại, sang trọng

- Vật liệu chính: Gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu Bắc Mỹ.

- Đơn vị thiết kế: Nội thất Huy Hoàng

- Thời gian thực hiện: Năm 2023

Các không gian nội thất tại thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala

Thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó tại Biệt thự Sala, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Khi từ cửa bước vào căn biệt thự, một không gian sống đầy chất nghệ thuật được hiện ra trước mặt với lối thiết kế được lấy cảm hứng từ phong cách hiện đại. Tại phòng khách, chúng tôi đã lựa chọn một bộ sofa gỗ óc chó cao cấp với kiểu dáng chữ U ấn tượng nhờ màu sắc nâu hạt dẻ đầy lôi cuốn. Phía bên trên các phiến gỗ xuất hiện những hệ vân gỗ mềm mại, uyển chuyển đã mang đến cho gia đình một không gian ấm cúng, lịch sự.

Ngoài ra, phía bên trên ghế, chúng tôi đã thiết kế thêm lớp đệm mút cao cấp chống xẹp lún được bọc bên ngoài vỏ da bò Ý với đường may khéo léo của người thợ đã mang đến một sản phẩm nội thất đạt chuẩn chất lượng. Đi kèm là một chiếc bàn trà cùng chất liệu với bộ sofa có kiểu dáng hình chữ nhật được đặt lên trên tấm thảm trải sàn lông ngắn rất đẹp.

nội thất biệt thự gỗ óc chó phòng khách
Khu vực cửa ra vào cũng có trang bị tủ giày gỗ óc chó, hệ cửa cũng làm bằng chất liệu cao cấp này
nội thất biệt thự gỗ óc chó phòng khách
Bộ sofa gỗ óc chó chữ U được đặt trung tâm phòng khách
Thiết kế nội thất biệt thự sala gỗ óc chó
Mẫu sofa cỡ lớn tại dự án biệt thự Sala mang chất riêng cho từng không gian sống
nội thất biệt thự gỗ óc chó phòng khách
Chất liệu gỗ óc chó Bắc Mỹ giúp đảm bảo tuổi thọ sản phẩm lên tới hàng chục năm

Thiết kế nội thất phòng bếp gỗ óc chó tại Biệt thự Sala, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Với thiết kế tối giản với đường nét cuốn hút giúp tạo ra một không gian phòng bếp gọn gàng mà vẫn đầy đủ tiện nghi cần có. Màu sắc trang nhã và tươi sáng cùng với sự kết hợp tinh tế của các phụ kiện trang trí tạo nên một không gian nấu nướng và ăn uống hoàn hảo. 

Tại trung tâm không gian bếp, các KTS Huy Hoàng đã khéo léo thiết kế một bộ bàn ăn 12 ghế cỡ đại. Tất cả đều được làm bằng chất liệu gỗ óc chó cao cấp. Tông màu nâu trầm của nội thất gỗ óc chó kết hợp với hệ đèn chùm tạo nên sự hài hoà cho không gian bếp căn biệt thự. Từng chi tiết tại phòng bếp đều được chọn lựa một cách tỉ mỉ để giúp căn phòng vừa giữ được sự ấm cúng mà còn toát lên vẻ sang trọng, đẳng cấp.

Khu vực tủ bếp được thiết kế vừa sang trọng, vừa tiện nghi sẽ giúp cho trải nghiệm nấu nướng trở nên tiện lợi và thoải hơn. Tại đây, gia chủ đã yêu cầu phải có đầy đủ trang thiết bị nhà bếp hiện đại, từ tủ bếp, bếp gas, lò nướng cho đến máy rửa bát và tủ lạnh cỡ lớn. Những thiết bị này được tích hợp một cách tinh tế vào không gian bếp giúp mang lại hiệu quả cao cho việc nấu nướng. Những bữa ăn của gia đình trong không gian này cũng đầy sự gần gũi, thân thuộc và không kém phần sang trọng.

nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp
Trung tâm phòng bếp là bộ bàn 12 ghế ăn làm từ chất liệu gỗ óc chó cao cấp
nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp
Màu trầm của gỗ óc chó kết hợp với hệ đèn chùm tạo nên sự hài hòa không gian bếp
nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp
Khu vực tủ bếp đáp ứng đầy đủ công năng, tiện nghi hiện đại cần có
nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp
Bàn đảo là sự kết hợp giữa mặt bàn đá tự nhiên cao cấp và khung gỗ óc chó
nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp
Thiết kế khu vực bếp sang trọng, hiện đại mà vẫn giữ được nét ấm cúng, gần gũi

Thiết kế nội thất 3 phòng ngủ tại Biệt thự Sala, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Nội thất phòng ngủ Master gỗ óc chó

Phòng ngủ là không gian quan trọng để thư giãn và nghỉ ngơi trong mỗi căn nhà. Các mẫu thiết kế phòng ngủ hiện nay luôn phải đáp ứng tiêu chí là vừa ấm cúng, tiện nghi lại còn vừa thể hiện sự sang trọng, ấn tượng. Nội thất gỗ óc chó là lựa chọn hàng đầu để đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu đó. Màu nâu trầm ấn tượng kết hợp hệ vân gỗ độc đáo giúp các sản phẩm như giường ngủ, táp đầu giường, bàn trang điểm, tủ quần áo luôn được đánh giá cao khi làm từ chất liệu gỗ óc chó. Thêm vào đó, ngay khi bước vào, bạn sẽ bị cuốn hút bởi hương thơm nhẹ nhàng của gỗ óc chó.

Trong mẫu thiết kế nhà anh Đạt, tâm điểm phòng ngủ Master là một chiếc giường gỗ óc chó dáng tròn đầu giường bọc đệm da bò Ý. Mẫu giường óc chó dáng tròn này hiện đang được rất nhiều gia đình yêu thích. Tuy nhiên, sản phẩm này phù hợp với các căn nhà có không gian phòng ngủ rộng lớn, nhờ đó mới thể hiện vẻ uy nghi, bề thế của chiếc giường. Với gam màu ấm áp và vân gỗ đa dạng, chiếc giường này không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo tại phòng ngủ Master nhà anh Đạt.

Một sản phẩm nội thất không thể thiếu tại các mẫu thiết kế phòng ngủ là bàn trang điểm. Đội ngũ KTS của Huy Hoàng chọn lựa kiểu thiết kế đơn giản, hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tinh tế và sang trọng. Màu nâu trầm, những đường vân gỗ uốn lượn uyển chuyển của gỗ óc chó giúp không gian trang điểm thêm phần thu hút. Những chi tiết chạm khắc tinh tế trên các góc cạnh và chân bàn tạo nên sự độc đáo, tinh tế cho sản phẩm.

Thêm vào đó, nhờ diện tích rộng, các KTS đã gợi ý anh Đạt để một bộ sofa cỡ nhỏ vào không gian phòng. Bộ sofa với dáng thiết kế độc đáo được làm từ chất liệu gỗ óc chó kết hợp da bò Ý nhập khẩu đã được thêm vào. Sự kết hợp tưởng chừng không liên quan nhưng lại khi xuất hiện đã làm anh Đạt cực kỳ hài lòng. Bộ sofa gỗ óc chó vừa có tính thẩm mỹ cao lại đáp ứng công năng của gia đình anh Đạt tại phòng ngủ Master.

Thiết kế nội thất gỗ óc chó Biệt thự Sala
Mẫu giường ngủ gỗ óc chó dáng tròn được thiết kế đầy tính nghệ thuật
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala
Chất gỗ óc chó Bắc Mỹ làm người dùng hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sử dụng
Thiết kế nội thất gỗ óc chó Biệt thự Sala
Tổng thể phòng ngủ đẳng cấp, sang trọng
nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp
Mẫu giường ngủ dáng tròn độc đáo thổi hồn vào từng không gian phòng ngủ hiện đại
nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng ngủ lớn
Chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp, luôn bền đẹp với thời gian

Một góc không gian khác rất được các KTS của Huy Hoàng tập trung thiết kế là khu vực phòng thay đồ, tủ quần áo. Trong mẫu thiết kế biệt thự này, tủ quần áo tại phòng ngủ Master là sự kết hợp giữa gỗ óc chó và kính. Tủ quần áo được thiết kế với ngăn kéo sâu, kệ linh hoạt và thanh treo đa năng giúp gia sắp xếp quần áo một cách ngăn nắp và dễ dàng tìm thấy mỗi khi cần. Thêm vào đó, có một tủ để đồ thấp ở giữa phòng để đồ giúp có thêm không gian để đồ cũng như góp phần tạo nên điểm nhấn cho căn phòng.

Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala
Tủ quần áo là sự kết hợp giữa chất liệu kính cao cấp với bộ khung gỗ óc chó bền bỉ
nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng bếp
Tủ để đồ gỗ óc chó cao cấp đặt tại không gian phòng khách
nội thất gỗ óc chó biệt thự phòng ngủ lớn
Tủ để đồ gỗ óc chó trong không gian phòng ngủ
Thiết kế nội thất biệt thự gỗ óc chó Sala
Không gian để đồ rộng rãi, thanh thoát, gọn gàng
Thiết kế nội thất biệt thự gỗ óc chó
Kiểu dáng ấn tượng, mang tới cho quý khách những trải nghiệm thú vị nhất
Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Sala
Hệ tủ để đồ trong phòng tắm cũng sử dụng chất liệu gỗ óc chó 

Nội thất phòng ngủ cho con 1 gỗ óc chó

Tại không gian phòng ngủ số 1 cho con cái của căn biệt thự, anh Đạt đã yêu cầu các KTS bên Huy Hoàng thiết kế cho một căn phòng vừa đẹp, vừa đầy đủ tiện nghi. Trong mẫu thiết kế, chiếc giường ngủ gỗ óc chó được đặt chính giữa căn phòng để cân đối không gian cũng như là tạo điểm nhấn cho căn phòng. Thiết kế giường ở phần đầu có bọc đệm để tựa lưng  tạo sự thoải mái cho chủ nhân căn phòng khi đọc sách hay xem tivi. Ngoài ra, KTS Huy Hoàng đã thiết kế hệ thống tủ trang trí, tủ quần áo chạy dọc theo tường của căn phòng. Kiểu thiết kế này giúp chủ nhân căn phòng có nhiều diện tích để đồ trang trí, quần áo cũng như tạo điểm nhấn cho căn phòng.

Thiết kế nội thất biệt thự Sala
Giường ngủ tại không gian ngủ thứ 1 được làm từ gỗ tự nhiên cao cấp, chắc chắn, bền đẹp
Thiết kế nội thất biệt thự Sala
Giường ngủ được thiết kế sang trọng với những đường nét tinh tế
nội thất gỗ óc chó biệt thự
Thiết kế độc đáo của giường ngủ mang đến vẻ đẹp đẳng cấp cho không gian
Thiết kế nội thất biệt thự Sala
Kệ tivi gỗ óc chó tại không gian phòng ngủ
Thiết kế nội thất biệt thự Sala
Kiểu dáng thiết kế mang nét đẹp cuốn hút khó rời mắt

 Nội thất phòng ngủ cho con 2 gỗ óc chó 

Phòng ngủ cho con thứ 2 cũng được gia chủ lựa chọn chất liệu gỗ óc chó cho những món đồ nội thất được bài trí tại nơi đây. Những món đồ nội thất đều được chúng tôi "setup" kỹ càng để làm sao đảm bảo được một bố cục hài hòa và cân đối nhất có thể. 

Một chiếc giường ngủ được đặt tại vị trí gần cửa sổ với thiết kế ấn tưởng được bao bọc bởi lớp da thật tone màu xám ghi rất đẹp. Phía bên trên được trang bị đầy đủ chăn, ga, gối, nệm,... giúp người dùng có cảm giác thoải mái và êm ái sau một ngày dài học tập đầy căng thẳng. Một điểm ấn tượng của chiếc giường này đó chính là phần đầu giường được bọc rút lúm quả trám với những đường may khéo léo mang đến một sản phẩm nội thất có tính thẩm mỹ cao.

nội thất gỗ óc chó biệt thự
Giường ngủ bọc da thật ý với phần khung gỗ óc chó mang lại cho không gian sản phẩm chất lượng
nội thất gỗ óc chó biệt thự
Hệ thống ánh sáng tận dụng hiệu quả nhờ khung cửa sổ lớn

Đối diện với giường ngủ là khu vực bố trí TV. Chúng tôi đã lên ý tưởng thiết kế khu vực này bằng cách sử dụng chất liệu ốp vách PVC với những đường vân đá mềm mại, uyển chuyển rất đẹp. Chiếc TV được treo chính giữa với tầm nhìn hợp lý giúp người dùng có thể thưởng thức bộ phim hay bản nhạc mình yêu thích khi vẫn đang nằm trên giường. 

nội thất gỗ óc chó biệt thự
Hệ tủ quần áo cánh kính trong suốt giúp không gain có tính thẩm mỹ cao

Hệ thống tủ âm tường gỗ óc chó được thiết kế đơn giản với phần cánh kính mở trong suốt giúp người dùng dễ dàng trong việc lưu trữ đồ và lấy đồ khi cần thiết. Ngoài ra, phía bên trong thùng tủ, chúng tôi còn lắp đặt thêm đèn LED góp phần mang đến cho không gian có tính thẩm mỹ cao. 

Ánh sáng là yếu tố đóng vị trí hết sức quan trọng trong không gian thiết kế. Kiến trúc sư Huy Hoàng đã sử dụng đèn trần và kết hợp ánh sáng tự nhiên từ các khung cửa sổ để làm tăng thêm vẻ đẹp lộng lẫy và các chi tiết thiết kế được phô diễn hoàn toàn.

nội thất gỗ óc chó biệt thự
Những món đồ nội thất đều được bố trí khoa học và hợp lý
nội thất gỗ óc chó biệt thự
Đầu giường được rút lúm quả trám rất đều sẽ là điểm nhấn độc đáo cho không gian

Cảm nhận của khách hàng khi hoàn thành công trình

Sau khi dự án thiết kế, thi công nội thất gỗ óc chó tại căn biệt thự Sala, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh của gia đình anh Đạt với diện tích 800m2 đã hoàn thành đúng thời gian được ghi trong bản hợp đồng. Anh Đạt và gia đình cảm thấy rất hài lòng về dịch vụ tại Huy Hoàng. 

Anh có chia sẻ rằng: "Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, các bạn đã cho tôi một sự trải nghiệm vô cùng tuyệt vời về một không gian sống đẳng cấp và sang trọng. Từng chi tiết thiết kế trên bản vẽ và được hiện thực hóa giống 99% từ không gian phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ. Mọi thứ đều hòa quyện và ăn nhập với nhau thể hiễn ra khí chất và gu thẩm mỹ của từng người trong gia đình. Tôi rất ưng và rất thích thành phẩm mà các bạn đã mang đến cho gia đình chúng tôi. Nếu có bạn bè và người thân nào đang có ý định muốn "setup" lại không gian "tổ ấm" của mình, tôi sẽ giới thiệu họ đến với công ty". 

Sự thành công của một dự án chính là sự hài lòng từ phía khách hàng đã tin tưởng vào dịch vụ tại Huy Hoàng. Chúng tôi tin rằng, những lời Feedback của khách hàng sẽ là động lực để Nội thất Huy Hoàng không ngừng cố gắng đưa ra các bản concept 3D đẹp và phù hợp với sở thích của nhiều gia chủ hơn nữa. 

Nếu bạn ưng mẫu thiết kế nội thất biệt thự Sala của gia đình anh Đạt thì đừng quên liên hệ ngay với Huy Hoàng để được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ thiết kế thi công nội thất gỗ óc chó trọn gói  nhé!

0333889999

Thông tin liên hệ Nội thất Huy Hoàng

- SHOWROOM NỘI THẤT HUY HOÀNG TẠI MIỀN BẮC:

Trụ sở chính: Căn A25-26 KĐT Xuân Phương Garden, Đường Trịnh Văn Bô, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Showroom 1: Phong Lan 01-03, KĐT Vinhomes Harmony, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội.

Showroom 2: BH1-16, Vinhomes Imperia, Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng

Showroom 3: Thủy Tùng 20, Khu Sun Premier Village, P. Bãi Cháy, Quảng Ninh

- SHOWROOM NỘI THẤT HUY HOÀNG TẠI MIỀN NAM:

Địa chỉ: Số 19, Đường R, KĐT LakeView City, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- Hotline: 0333.88.9999

- Website: https://dogooccho.com.vn/

- Email: dogooccho@gmail.com

- Fanpage: Nội thất Huy Hoàng l Facebook

>>>>Xem thêm bài viết khác:

  1. Thiết kế nội thất gỗ biệt thự sinh thái ven sông tại Đà Nẵng
  2. Thiết kế nội thất gỗ óc chó biệt thự Vinhomes Riverside

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN & BÁO GIÁ

Gửi tin nhắn