NỘI THẤT HUY HOÀNG
Slider 0
Slider 1
Slide 2
Slider 3
Slide 4
Slide 5
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
50+ mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp

Thiết kế nội thất phòng khách sử dụng chất liệu gỗ óc chó với màu sắc độc đáo và những vân gỗ mềm mại, hài hòa cùng những đường nét thiết kế sang trọng và thanh lịch luôn được lòng nhiều khách hàng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp thì hãy tham khảo bài viết dưới đây của Nội thất Huy Hoàng.

Những mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp nhất hiện nay

Thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp luôn ghi điểm với khách hàng bởi sự sang trọng, tinh tế toát lên vẻ đẹp sang chảnh và đẳng cấp nhất. Chính vì vậy, thật không khó hiểu khi đây là một trong những xu hướng nội thất nhiều khách hàng ưa thích nhất. Sau đây, Nội thất Huy Hoàng xin giới thiệu đến bạn một số mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp, sang trọng nhất và đẳng cấp nhất, cùng theo dõi nhé!

Mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó sang trọng

Nếu bạn đang tìm kiếm sự tinh tế, sang trọng, hiện đại cho không gian phòng khách của mình, thì không thể nào bỏ qua mẫu thiết kế phòng khách sang trọng dưới đây. Kiểu thiết kế này hiện đang là xu hướng được yêu thích hàng đầu và nhận được sự ngưỡng mộ trong những năm gần đây. Đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo và đáng tin cậy nhất cho những gia chủ có đam mê với phong cách thiết kế sang trọng. Nội thất phòng khách thông tầng chủ đạo là bộ bàn ghế sofa cỡ đại gồm 1 văng lớn 3 chỗ, 1 văng nhỏ 2 chỗ và hai đôn đơn có tựa. Tất cả đều được làm bằng chất liệu gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu kết hợp đệm mút bằng da bò Ý cao cấp. Bàn trà được thiết kế dạng hộp chữ nhật cỡ lớn với mặt kính đen tạo điểm nhấn cực kỳ thu hút.

Tại mẫu thiết kế này, đội ngũ KTS đã trang bị cho phòng khách một hệ cửa sổ kính cực lớn giúp phòng khách luôn đảm bảo có đủ ánh sáng bên ngoài. Thêm vào đó, là một mẫu đèn chùm thả với thiết kế độc đáo làm nổi bật không gian phòng khách. Khu vực phía kệ tivi được tấm ốp tường bằng đá tự nhiên và nu gỗ óc chó cỡ lớn. Điều này giúp phần tường có sự liền mạch, gắn kết nhất định.

sofa phòng khách gỗ óc chó
Bộ sofa gỗ óc chó cỡ đại tại mẫu thiết kế phòng khách hiện đại

 

sofa phòng khách gỗ óc chó
Mẫu thiết kế là sự hòa quyện giữa các chất liệu cao cấp như gỗ óc chó, da bò Ý, ốp đá tự nhiên,...

Mẫu nội thất phòng khách gỗ óc chó nhà phố sang trọng

Nếu bạn đam mê sự sang trọng, thu hút mà vẫn đáp ứng đầy đủ tiện nghi trong không gian sống thì không thể bỏ qua mẫu thiết kế phòng khách gỗ óc chó nhà phố sang trọng dưới đây. Đây là một mẫu thiết kế mà các KTS Nội Thất Huy Hoàng đã dành nhiều tâm huyết để tạo ra. Phòng khách của mẫu thiết kế được trang trí với gam màu trắng của sàn nhà, ốp đá sau kệ tivi phối cùng màu nâu của gỗ óc chó tạo nên vẻ đẹp độc đáo, tinh tế và sang trọng. Sự đối nghịch trong gam màu sử dụng giúp làm nổi bật lên nét thu hút của bộ bàn ghế sofa gỗ óc chó, kệ tivi gỗ óc chó. Thiết kế kiểu này không chỉ phù hợp với nhà phố sang trọng mà còn tôn lên nét đẳng cấp, thanh lịch của chủ nhân căn nhà.

phòng khách gỗ óc chó biệt thự Hạ Long
Không gian nội thất phòng khách gỗ óc chó nhà phố sang trọng

 

phòng khách gỗ óc chó biệt thự Hạ Long
Các sản phẩm nội thất gỗ óc chó nổi bật tại mẫu thiết kế

Mẫu thiết kế phòng khách chung cư gỗ óc chó đẹp

Nếu bạn đang tìm kiếm một không gian phòng khách rộng lớn và khao khát sự sang trọng tuyệt đối, thì đừng bỏ qua mẫu thiết kế này nhé. Đây là một tác phẩm đầy tâm huyết của đội ngũ KTS Nội thất Huy Hoàng dành riêng cho chủ nhân căn nhà này.

Thiết kế đẳng cấp được thể hiện ở bộ sofa gỗ óc chó bề thế cỡ đại kết hợp bàn trà mặt kính ấn tượng. Ngoài ra, hệ kệ tivi cũng dùng chất liệu gỗ óc chó kèm theo ốp tường và ốp nổi laminate với vân đã tạo điểm nhấn cho bộ đèn led ánh sáng sang trọng. Ngoài ra, việc sử dụng hệ tủ trang trí gỗ óc chó cũng giúp nâng cao tính thẩm mỹ cho không gian phòng khách. Chỉ những ai thực sự yêu thích phong cách sang trọng mới có thể chiêm ngưỡng và cảm nhận hết vẻ đẹp của mẫu thiết kế phòng khách dưới đây.

phòng khách gỗ óc chó vinhomes Thanh Hóa
Nội thất phòng khách biệt thự gỗ óc chó đẳng cấp
phòng khách gỗ óc chó vinhomes Thanh Hóa
Không gian phòng khách sang trọng, đẳng cấp
phòng khách gỗ óc chó vinhomes Thanh Hóa
Mẫu thiết kế phòng khách chung cư gỗ óc chó đẹp

  

phòng khách gỗ óc chó vinhomes Thanh Hóa
Mẫu thiết kế phòng khách chung cư gỗ óc chó đẹp

Mẫu phòng khách căn hộ penthouse gỗ óc chó đẹp, sang trọng

Thiết kế kiểu thông tầng luôn thu hút được sự yêu thích của các chủ nhà vì không chỉ tạo ra không gian trần cao lý tưởng, mà còn làm cho căn hộ trở nên vô cùng sang trọng, đẳng cấp.

Dưới đây là một mẫu thiết kế nội thất phòng khách căn hộ penthouse gỗ óc chó đẹp, được thực hiện bởi đội ngũ KTS Nội thất Huy Hoàng vào đầu năm 2023. Mẫu thiết kế này được đánh giá cao bởi chú trọng sử dụng chất liệu kính trong suốt cùng hệ cửa sổ kích thước lớn. Điều này không chỉ tận dụng ánh sáng tự nhiên một cách tối đa, mà còn cho phép bạn thưởng thức tầm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao. Bên cạnh đó, để tạo ra không gian sống hiện đại theo yêu cầu của gia chủ, các món đồ nội thất gỗ óc chó cao cấp được lựa chọn. Bộ sofa gỗ óc chó cỡ lớn cùng thiết kế vòng cung độc đáo tạo điểm nhấn thu hút cho không gian phòng khách căn hộ penthouse. Chất liệu gỗ óc chó cao cấp kết hợp với da bò Ý giúp bộ sofa trở nên cực kỳ ấn tượng. 

phòng khách gỗ óc chó penthouse mandarin garden
Mẫu phòng khách căn hộ penthouse gỗ óc chó đẹp, sang trọng

 

phòng khách gỗ óc chó penthouse mandarin garden
Thiết kế cửa sổ lớn giúp không gian phòng khách luôn thông thoáng, dễ chịu
phòng khách gỗ óc chó penthouse mandarin garden
Bộ sofa gỗ óc chó đặt tại phòng khách với thiết kế độc đáo, thu hút
phòng khách gỗ óc chó penthouse mandarin garden
Nội thất phòng khách căn hộ penthouse được thiết kế, trang trí sang trọng, hiện đại

Mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó biệt thự đẹp, sang trọng

Đây là một mẫu thiết kế nội thất phòng khách được nhiều khách hàng trẻ hoặc những ai yêu thích không gian hiện đại sang trọng rất thích. Không gian với tông màu ghi sáng chủ đạo mang một nét hiện đại và cuốn hút rất riêng. Mẫu phòng khách với nhiều món đồ nội thất cao cấp như: bộ bàn ghế sofa gỗ óc chó, bàn trà gỗ óc chó, tủ trang trí, kệ tivi gỗ óc chó. Cùng với đó là ốp nan, ốp tường laminate vân đá cao cấp, tất cả tạo nên một tổng thể phòng khách ấn tượng, sang trọng.

phòng khách gỗ óc chó biệt thự Đan Phượng
Bộ sofa gỗ óc chó cỡ lớn là tâm điểm phòng khách
phòng khách gỗ óc chó biệt thự Đan Phượng
Ốp nan, ốp laminate vân đá cao cấp là điểm nhấn thú vị của mẫu thiết kế

 

phòng khách gỗ óc chó biệt thự Đan Phượng
Kệ tivi cũng được làm từ gỗ óc chó với thiết kế ấn tượng

 

phòng khách gỗ óc chó biệt thự Đan Phượng
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó biệt thự đẹp, sang trọng 

Mẫu thiết kế nội thất biệt thự hiện đại tại Đông Anh

Thiết kế nội thất biệt thự Đông Anh là một dự án cuối năm 2020 của Nội thất Huy Hoàng. Được đội ngũ KTS Huy Hoàng hoàn thiện thiết kế và thi công nội thất gỗ óc chó và các hạng mục nội thất khác đồng bộ. Nổi bật hơn cả tại mẫu thiết kế này là không gian phòng khách. Nội thất Phòng khách là sự kết hợp hài hòa giữa màu nâu của ghế sofa gỗ óc chó, màu trắng đá của nền nhà và các chi tiết màu ghi tinh tế. Không gian phòng được thiết kế kiểu thông tầng nên khi kết hợp với bộ đèn chùm thiết kế độc đáo tạo nên một không gian hiện đại, tươi mới. Các kỹ sư thiết kế đã sử dụng nhiều cửa kính để giúp căn phòng thoáng mát, lấy nhiều ánh sáng tự nhiên và tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể.

thiết kế nội thất phòng khách biệt thự hiện đại tại Đông Anh
Thiết kế phòng khách với chất liệu nội thất chủ đạo là gỗ óc chó

 

thiết kế nội thất phòng khách biệt thự hiện đại tại Đông Anh
Phòng khách được thiết kế đẹp, thông thoáng
thiết kế nội thất phòng khách biệt thự hiện đại tại Đông Anh
Hệ đèn chùm độc đáo tạo điểm nhấn cho không gian

 

thiết kế nội thất phòng khách biệt thự hiện đại tại Đông Anh
Tấm vách đá sau tivi kết hợp với kệ gỗ óc chó tạo nên một không gian giải trí sang trọng, tinh tế

Xem thêm: Bộ sưu tập các mẫu sofa gỗ óc chó đẹp, sang trọng và đẳng cấp nhất năm 2024

Mẫu nội thất phòng khách gỗ óc chó biệt thự Lào Cai đẳng cấp vượt thời gian

Hiện nay, khi nói đến các không gian sống sang trọng, đẳng cấp nhất thì không thể bỏ qua những thiết kế của các căn biệt thự. Với lối kiến trúc chất lượng cao, các gia chủ rất quan trọng trong thiết kế nội thất để có thể sở hữu một căn nhà tuyệt vời nhất. Và nếu bạn đang tìm một mẫu thiết kế thi công nội thất biệt thự có không gian phòng khách đẹp, ấn tượng thì đừng bỏ qua dự án: "Thiết kế thi công nội thất biệt thự gỗ óc chó tại Lào Cai". Các KTS của Huy Hoàng đã tạo điểm nhấn cho không gian tiếp khách bằng bộ bàn ghế sofa gỗ óc chó màu nâu trầm đầy sang trọng, lịch lãm. Màu sắc ấn tượng cùng hệ vân gỗ uyển chuyển, đa dạng của gỗ óc chó tạo ra sự hài hòa cho tổng thể phòng khách. Khu vực tivi cũng được thiết kế rất thu hút với hệ nan gỗ, ốp nu, ốp laminate vân đá hài hòa.

nội thất phòng khách gỗ óc chó biệt thự Lào Cai
Tuyệt phẩm sofa gỗ óc chó cho phòng khách biệt thự

 

nội thất phòng khách gỗ óc chó biệt thự Lào Cai
Bàn trà vuông bo góc cỡ lớn đẹp mắt, thu hút
nội thất phòng khách gỗ óc chó biệt thự Lào Cai
Độ hoàn thiện cao, gia công tỉ mỉ đảm bảo chất lượng sofa, cho tuổi thọ hàng chục năm
Sự kết hợp giữa chất liệu đá tự nhiên và gỗ cao cấp từ hệ tủ trang trí
Sự kết hợp giữa chất liệu đá tự nhiên và gỗ cao cấp từ hệ tủ trang trí

Một số sản phẩm nội thất gỗ óc chó chính trong phòng khách

Sofa gỗ óc chó

Một bộ sofa gỗ óc chó được thiết kế với chất liệu cao cấp kết hợp với các đường nét tinh tế, sang trọng luôn gây ấn tượng với bất cứ ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bộ sofa với chất da nệm mềm mại được kết hợp cùng những đường vân gỗ cuốn hút không chỉ đem lại không gian tiếp khách trang nhã mà còn tạo cho người ngồi cảm giác dễ chịu và thoải mái nhất. Có thể nói rằng, bộ bàn ghế phòng khách gỗ óc chó chính là điểm nhấn chính và quyết định toàn bộ giá trị thẩm mỹ của phòng khách.

Mẫu sofa gỗ óc chó Avalon 02 được trưng bày tại Showroom Nội Thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Mẫu sofa gỗ óc chó Avalon 02 được trưng bày tại Showroom Nội Thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Mẫu sofa gỗ óc chó Avalon 01 được trưng bày tại Showroom Nội Thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Mẫu sofa gỗ óc chó Avalon 01 được trưng bày tại Showroom Nội Thất Huy Hoàng tại Hà Nội

Bàn trà gỗ óc chó

Đi kèm với bộ sofa chính là bàn trà gỗ óc chó, đây được xem là bộ đôi hoàn hảo mang lại vẻ đẹp đẳng cấp và sang trong cho không gian phòng khách. Bàn trà gỗ Óc Chó được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau như hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác. Để lựa chọn được một mẫu bàn trà gỗ óc chó ưng ý nên dựa vào diện tích và thiết kế của phòng khách gỗ óc chó.

bàn trà phòng khách gỗ óc chó
Mẫu bàn trà thiết kế "quả trứng" đang được nhiều khách hàng tìm kiếm

  

bàn trà phòng khách gỗ óc chó
Mẫu bàn trà gỗ óc chó dạng chữ nhật chân quỳ 

Kệ tivi gỗ óc chó

Đại đa số các gia đình Việt đều đặt TV trong phòng khách, chính vì thế không thể thiếu một mẫu kệ tivi gỗ óc chó đẹp. Kệ TV gỗ óc chó được thiết kế thông minh và ngăn kéo tiện lợi giúp tạo ra không gian lưu trữ một cách dễ dàng. Điều đặc biệt khác tạo nên sự thu hút của các mẫu kệ tivi gỗ óc chó đó chính là thiết kế sang trọng, linh hoạt. Từ những đường bo tròn mềm mại đến các đường góc cạnh sắc nét. Tất cả đều thiết kế phù hợp với đa dạng không gian từ phòng khách chung cư nhỏ đến phòng khách cổ điển Việt Nam cao cấp.

kệ tivi phòng khách gỗ óc chó
Mẫu kệ tivi gỗ óc chó thiết kế bo góc ấn tượng
kệ tivi phòng khách gỗ óc chó
Mẫu kệ tivi gỗ óc chó thiết kế vuông góc thu hút

Tủ trang trí gỗ óc chó

Nếu đang cần một không gian lưu trữ lớn hơn cho phòng khách của mình, một chiếc tủ trang trí phòng khách gỗ óc chó có thể là thứ bạn cần. Tủ trang trí phòng khách với kiểu dáng đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch phù hợp với nhiều dạng không gian mà vẫn giữ cho không gian luôn được “phong cách”.  Cũng như dễ dàng che giấu mọi thứ lộn xộn có thể bị bỏ lại xung quanh. Điều này sẽ giúp giữ cho phòng khách của bạn trở thành một nơi thư giãn, thoải mái để tiếp khách hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng một chút yên bình và tĩnh lặng sau một ngày làm việc vất vả.

tủ trang trí phòng khách gỗ óc chó
Mẫu tủ rượu trang trí tại không gian phòng khách
tủ trang trí phòng khách gỗ óc chó
Mẫu tủ trang trí gỗ óc chó tại phòng khách

Đơn vị thi công thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp, uy tín 

Một vấn đề nan giải nhất trong thiết kế thi công nội thất phòng khách gỗ óc chó đó chính là công ty nội thất. Bởi nếu may mắn chọn một đơn vị tốt, bạn sẽ có một ngôi nhà đẹp, tinh tế vừa đảm bảo công năng sử dụng vừa đảm bảo chất lượng. Nếu chọn một công ty yếu kém, bạn sẽ mất nhiều tiền bạc, thời gian thậm chí là những hệ lụy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của gia đình.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều công ty thi công nội thất gỗ Óc Chó chuyên nghiệp và Nội thất Huy Hoàng là một trong số đó.

Nội thất Huy Hoàng là một đơn vị thi công nội thất phòng khách gỗ óc chó chuyên nghiệp đảm bảo các yếu tố sau:

- Đảm bảo “đúng trong chất lượng và đủ trong số lượng”.

- Có chứng nhận kiểm định về nguồn gốc và xuất xứ.

- Nội thất đẳng cấp, sang trọng, tỉ mỉ trong từng chi tiết.

- Sản phẩm thân thiện môi trường và đảm bảo sức khỏe của khách hàng: Nội thất gỗ Óc Chó không chứa Formaldehyde, không chứa chì,....

xưởng sản xuất gỗ óc chó
Xưởng sản xuất nội thất phòng khách gỗ óc chó của Nội Thất Huy Hoàng
thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó đẹp
Đa dạng phong cách thiết kế nội thất
Showroom Nội Thất Huy Hoàng tại Hà Nội trưng bày các sản phẩm nội thất gỗ óc chó phòng khách
Showroom Nội Thất Huy Hoàng tại Hà Nội trưng bày các sản phẩm nội thất gỗ óc chó phòng khách
phòng khách showroom Quảng Ninh
Không gian nội thất phòng khách gỗ óc chó trưng bày tại Showroom Nội Thất Huy Hoàng tại Hải Phòng

Không chỉ sản xuất đồ nội thất bằng gỗ óc chó, Nội thất Huy Hoàng còn thiết kế và thi công nhiều hạng mục khác nhau liên quan đến loại gỗ cao cấp này như:

- Thi công nội thất gỗ óc chó.

- Thiết kế và thi công nội thất phòng khách gỗ óc chó.

- Thiết kế và thi công nội thất phòng ngủ gỗ óc chó.

- Thiết kế và thi công nội thất phòng bếp gỗ óc chó.

- Thiết kế và thi công nội thất phòng thờ gỗ óc chó.

- Thiết kế và thi công tủ bếp gỗ óc chó.

- Thiết kế và thi công nội thất biệt thự gỗ óc chó.

- Thiết kế và thi công nội thất căn hộ chung cư gỗ óc chó.

- Thiết kế và thi công nội thất nhà phố gỗ óc chó,.…

Thông tin liên hệ Nội thất Huy Hoàng

- Đặt hàng trực tiếp qua website: https://dogooccho.com.vn/

- Hotline tư vấn 24/7: 0333.88.9999

Hãy đến ngay hệ thống Showroom của Nội Thất Huy Hoàng để chiêm ngưỡng tận mắt mẫu Sofa gỗ óc chó cao cấp l Bộ bàn ghế sofa gỗ óc chó

- SHOWROOM NỘI THẤT HUY HOÀNG TẠI MIỀN BẮC:

Showroom Nội Thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Showroom 1: Phong Lan 01-03, KĐT Vinhomes Harmony, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội.
Showroom Nội Thất Huy Hoàng tại Hải Phòng
Showroom 2: BH1-16, Vinhomes Imperia, Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
Showroom Nội thất Huy Hoàng tại Quảng Ninh
Showroom 3: Thủy Tùng 20, Khu Sun Premier Village, P. Bãi Cháy, Quảng Ninh
Showroom Nội thất Huy Hoàng tại TP. Hồ Chí Minh
Showroom 4: Số 19, Đường R – KĐT LakeView City, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN & BÁO GIÁ

Gửi tin nhắn