NỘI THẤT HUY HOÀNG
Slider 1
Slide 2
Slider 3
Slide 4
Slide 5
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó tự nhiên

Bạn đang đau đầu không biết nên lựa chọn sàn gỗ lót nhà bằng chất liệu gì đảm bảo được chất lượng qua thời gian sử dụng? Bạn đừng lo, Nội thất Huy Hoàng sẽ giới thiệu đến bạn một loại sàn gỗ óc chó sẽ giải quyết được vấn đề này.  Vậy, tại sao sàn gỗ óc chó lại được đánh giá cao như vậy? Hãy cùng Huy Hoàng giải đáp nhanh dưới đây nhé!

Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu
Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu

Sàn gỗ óc chó là gì? 

Sàn gỗ óc chó là một trong những loại vật liệu sàn gỗ tự nhiên phổ biến và được ưa chuộng trên thị trường xây dựng, nội thất hiện nay. Được làm từ gỗ của cây óc chó (hay còn gọi là gỗ walnut) được nhập khẩu từ Bắc Mỹ - loại gỗ này là loại gỗ quý, có giá trị kinh tế cao.

sàn gỗ óc chó

Sàn gỗ óc chó mang đến cho không gian sống sang trọng và đẳng cấp

Đặc điểm nổi bật của sàn gỗ óc chó là sự kết hợp giữa tính chất tự nhiên, độ cứng cao cùng với vẻ đẹp đa dạng về màu sắc và vân gỗ mềm mại, uyển chuyển mang đến cho không gian nhà ở  đẳng cấp và nâng tầm vị thế cho gia chủ.

Tại sao sàn gỗ óc chó lại được ưa chuộng trên thị trường hiện nay?

Một câu hỏi đặt ra: “Tại sao sàn gỗ óc chó lại được ưa chuộng trên thị trường mà không phải chất liệu gỗ khác”. Chắc hẳn đây sẽ là một câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Hãy cùng Nội thất Huy Hoàng đi lý giải vấn đề này nhé!

Có tính thẩm mỹ cao trong không gian

Sàn gỗ óc chó sở hữu một màu sắc đẹp tự nhiên riêng biệt với tone màu nâu trầm rất đẹp. Bạn có thể để ý kỹ trên các bề mặt của sàn xuất hiện những đường vân gỗ mờ mềm mại, uyển chuyển mang đến một vẻ đẹp “độc bản” không một chất liệu gỗ nào có. Với hai yếu tố màu sắc và vân gỗ của dòng gỗ này đã đem đến cho không gian sống ấn tượng, sang trọng và đẳng cấp.

sàn gỗ óc chó

Tính thẩm mỹ cao của sàn gỗ óc chó

Có độ bền cao hạn chế mối mọt, cong vênh

Sàn gỗ óc chó có độ cứng rất cao, khả năng chống trầy xước và chịu nhiệt tốt. Qua tìm hiểu một số tài liệu, sàn gỗ óc chó được tẩm sấy đạt độ ẩm 8% - 12%, được sơn UV 6 lớp theo công nghệ tiên tiến đảm bảo được độ bóng đẹp và khả năng chống xước bề mặt cao.

sàn gỗ óc chó

Sàn gỗ óc chó có độ bền cao, hạn chế cong vênh

Dễ dàng lắp đặt và bảo quản trong quá trình sử dụng

Sàn gỗ óc chó có hệ thống khóa khe ron chắc chắn giúp cho người thợ dễ dàng lắp đặt nhanh chóng. Bên cạnh đó, sàn gỗ óc chó không phải sử dụng đinh vít gì thêm giúp tiết kiệm được chi phí và thời gian thi công hơn.

Dưới đây là cách thi công sàn gỗ óc chó đúng kỹ thuật:

  • Vệ sinh và làm phẳng về mặt sàn: Đây là bước đầu tiên, đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng. Trước khi ghép sàn cần phải đảm bảo được bề mặt không còn bụi bẩn, rác, làm phẳng bề mặt để kéo dán được chắc chắn hơn khi ghép. 

  • Trải foam: Bước này sẽ có tác dụng ngăn hơi ẩm trực tiếp từ nền lên hệ sàn đồng thời không bị xẹp khi ghép sàn từ đó sẽ tạo ra sự ổn định cho toàn bộ hệ sàn cho không gian. 

  • Ghép ván sàn: Các ván nối tiếp nhau được khớp hèm khóa đơn giản rồi bơm keo đầy các cạnh với nhau. 

  • Hoàn thiện: Sau khi  ghép ván hoàn thất, hệ sàn sẽ được vệ sinh bề mặt và sơn phủ. Tiến hành chà nhám để các lông gỗ rụng đi giúp bề mặt gỗ bằng phẳng, vân gỗ hiện rõ.

sàn gỗ óc chó

Sàn gỗ óc chó dễ dàng vệ sinh, lắp đặt

Trong quá trình sử dụng, bạn chỉ cần vệ sinh lau chùi sàn bình thường. Một đặc điểm của loại gỗ óc chó này là càng vệ sinh lau chùi tone màu của gỗ càng sáng và đẹp.  

Thân thiện với môi trường

Sàn gỗ óc chó được sản xuất từ chất liệu gỗ tự nhiên nên không chứa các chất độc hại, không gây kích ứng da và dị ứng cho người sử dụng nên bạn an tâm về vấn đề này. Một điểm thú vị của sàn gỗ được làm bằng chất liệu này đó là khả năng điều hòa nhiệt độ, giữ ẩm và hút ẩm cực tốt nên bạn không phải lo lắng sàn nhà nồm ướt.

sàn gỗ óc chó

Chất liệu gỗ an toàn, thân thiện với môi trường

Phù hợp với mọi không gian thiết kế

Sàn gỗ óc chó là loại sàn gỗ cao cấp với màu nâu trầm dễ phù hợp với mọi không gian thiết kế có diện tích rộng, thông thoáng như phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng ăn,...

Ngoài ra, sàn gỗ óc chó cũng phù hợp với phong cách thiết kế được lấy cảm hứng hiện đại, Tân cổ điển, Scandinavia,... sẽ là điểm nhấn bắt mắt cho không gian và nó cũng có thể dễ dàng kết hợp với nhiều loại nội thất khác như sofa da, bàn ăn gỗ, tủ gỗ, để tạo nên một tổng thể hài hòa và cân đối.

sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu

Sàn gỗ óc chó phù hợp với mọi không gian thiết kế

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá sàn gỗ óc chó

Để nói về các yếu tố ảnh hưởng đến giá sàn gỗ óc chó thì có rất nhiều các yếu tố khác nhau chi phối. Nhưng nhìn chung, giá thành của sàn gỗ được làm bằng chất liệu gỗ óc chó thường sẽ được xem xét dưới các yêu cầu dưới đây.

Hy vọng sẽ mang đến cho bạn một kiến thức bổ ích tiếp theo để có thể dễ dàng ước tính được chi phí lát sàn gỗ cho “tổ ấm” của gia đình mình nhé!

các yếu tố ảnh hưởng đến giá sàn gỗ óc chó

Những yếu tố ảnh hưởng tới giá sàn gỗ óc chó

Diện tích mặt sàn của từng khu vực nhà ở

Mỗi không gian nhà ở sẽ có diện tích mặt sàn khác nhau. Chẳng hạn, diện tích mặt sàn của căn hộ chung cư sẽ khác với diện tích mặt sàn của nhà phố, biệt thự. Chính vì thế, các đơn vị sẽ tính tổng diện tích mặt sàn cần lát rồi nhân với chi phí được tính bằng M2.

sàn gỗ óc chó

Ảnh hưởng của diện tích mặt sàn đến giá sàn gỗ óc chó

 

Căn cứ vào độ dày của ván gỗ óc chó

Độ dày của sàn gỗ óc chó cũng là yếu tố quan trọng trọng ảnh hưởng đến mức giá. Độ dày của ván sàn gỗ óc chó thường rơi khoảng 15mm - 18mm, bản rộng từ 90mm -189mm, chiều dài từ 450mm -1800mm với mức giá khác nhau. Ngoài ra, sàn gỗ được làm dày theo quy định sẽ mang đến cảm giác sang trọng và chắc chắn hơn cho không gian.

sàn gỗ óc chó

Ảnh hưởng của độ dày ván gỗ đến giá thành sản phẩm

Chi phí nhân công sản xuất và lắp đặt ván gỗ óc chó 

Như chúng ta thấy, sàn gỗ óc chó là sàn gỗ được làm bằng chất liệu gỗ óc chó nguyên khối, có độ bền cao nhưng đòi hỏi kỹ thuật lắp đặt và sản xuất chuyên nghiệp. Do vậy, chi phí nhân công sản xuất và lắp đặt cũng tương ứng với sức lao động của họ bỏ ra. 

sàn gỗ óc chó

Ảnh hưởng của chi phí nhân công sản xuất, lắp đặt tới giá thành sản phẩm

Chi phí nhập nguyên liệu gỗ óc chó về sản xuất

Chi phí nhập nguyên liệu gỗ óc chó về sản xuất cũng có thể biến đổi tùy thuộc vào chất lượng và nguồn gốc của gỗ. Theo tìm hiểu, giá nhập nguyên liệu gỗ óc chó thường dao động khoảng từ 80.000.000 - 100.000.000 đồng cho mỗi mét khối gỗ óc chó. Tuy nhiên với mức giá này cũng có thể tăng hoặc giảm tùy từng thời điểm.

sàn gỗ óc chó

Chất lượng gỗ nguyên liệu càng cao, giá thành sàn càng đắt

Mặc dù với mức giá nhập gỗ khá cao so với các loại gỗ khác trong nước nhưng chất lượng và độ bền của nó đảm bảo và tạo ra nhiều giá trị cho người dùng. 

Trên đây là một số yếu tố ảnh hưởng đến giá sàn gỗ óc chó mà Nội thất Huy Hoàng vừa nêu ra ở phần trên. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn có cái nhìn hiểu biết hơn về chất liệu gỗ óc chó khi lựa chọn dùng để lát sàn nhà cho không gian “tổ ấm” của gia đình.

Giá sàn gỗ óc chó của các đơn vị chuyên cung cấp trên thị trường hiện nay

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị chuyên cung cấp sàn gỗ óc chó với nhiều kiểu dáng vân gỗ khác nhau tương ứng với các mức giá thành cạnh tranh nhau. 

Để có được một mức giá thành hợp lý còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như diện tích mặt sàn, độ dày của ván, chất liệu gỗ óc chó loại mấy (loại 1, loại 2, loại 3), chi phí nhập nguyên liệu, nhân công sản xuất,... Chính vì thế, căn cứ vào các yếu tố trên, giá cả không có tính cố định, các đơn vị sẽ đưa ra giá thành phù hợp mặt hàng sàn gỗ mà mình cung cấp.

giá sàn gỗ óc chó

Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu?

Theo như tìm tìm hiểu, giá sàn gỗ óc chó thường dao động khoảng từ 1.480.000 VND/M2 (Mức giá ước tính). Đây là một mức giá thành khá cao so với các chất liệu được sử dụng để làm sàn. Nhưng nhìn chung để so với các đặc tính, chất lượng của sàn gỗ óc chó thì chi phí này khá hợp lý.

Sàn gỗ óc chó giá bao nhiêu?

Giá sàn gỗ óc chó thường dao động khoảng từ 1.480.000 VND/M2

Trên thực tế, mức giá này chỉ thường đáp ứng được đối với các khách hàng ưa thích dùng gỗ óc chó và có mức thu nhập cao thì mới dám lựa chọn loại này sử dụng cho không gian sống của gia đình mình còn đối với các khách hàng có mức thu nhập bình thường, họ sẽ không lựa chọn chất liệu gỗ óc chó này mà thay vào đó lựa chọn giải pháp tiết kiệm chi phí hơn như  lát sàn nhà bằng gạch đá hóa hoặc lát bằng chất liệu gỗ công nghiệp sẽ rẻ hơn rất nhiều.

Nếu bạn muốn biết rõ hơn về giá thành lát sàn gỗ bằng chất liệu gỗ óc chó một cách chi tiết, cụ thể của không gian sống của bạn thì đừng quên liên hệ ngay với Nội thất Huy Hoàng để được tư vấn kỹ hơn nhé!

 >>>> Xem thêm: Báo giá nội thất gỗ óc chó nhập khẩu cao cấp tại Nội thất Huy Hoàng

Cách chọn mua sàn gỗ óc chó hợp lý với ngân sách 

Để mua được sàn gỗ óc chó hợp lý với  ngân sách  hiện có của mình cũng cần đòi hỏi phải xem xét rất nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng mua được sàn gỗ óc chó phù hợp nếu như không tìm hiểu thật kỹ sẽ dẫn đến mua với mức chi phí cao, chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Không để tình trạng này xảy ra, Nội thất Huy Hoàng sẽ giúp bạn một số lưu ý có thể vận dụng một cách nhanh chóng khi mua sàn gỗ óc chó về lát sàn cho không gian của mình nhé!

sàn gỗ óc chó

Cách chọn mua sàn gỗ óc chó hợp lý với ngân sách

Xác định ngân sách của bạn

Việc xác định ngân sách có phù hợp lát sàn nhà bằng chất liệu gỗ óc chó không là điều cực kỳ quan trọng. Sàn gỗ óc chó là loại sàn gỗ nhập khẩu nên sàn gỗ của chất liệu này cũng khá cao so với các sàn gỗ bằng chất liệu công nghiệp. Đây là một mức giá không phải ai cũng có thể chi trả được đặc biệt đối với những gia đình có thu nhập thấp hoặc thu nhập bình thường.

Trên thực tế, đối với những gia đình này họ thường lựa chọn lát sàn gỗ được làm bằng gỗ công nghiệp cũng sở hữu một màu nâu trầm, có vân gỗ bắt mắt nhưng chi phí rẻ hơn rất nhiều so với sàn gỗ óc chó.

sàn gỗ óc chó

Xác định ngân sách đầu tư gỗ óc chó

Nắm rõ kiến thức về gỗ óc chó

Đa phần có thể thấy, có rất nhiều khách hàng rất chủ quan khi mua sàn gỗ óc chó thường không am hiểu nhiều về chất liệu này. Do vậy, trước khi đưa ra quyết định mua sàn gỗ óc chó hay bất kỳ món nội thất nào, lại rơi vào tâm lý hoang mang. Chính vì thế, bạn cũng cần tìm hiểu kỹ về các kiến thức liên quan đến chất liệu mà mình lựa chọn để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hay mua với mức giá cao hơn so với thị trường.

sàn gỗ óc chó

Tìm hiểu kĩ thông tin về sàn gỗ óc chó

Để không mắc phải các trường hợp không mong muốn, quý độc giả có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi để biết thêm các kiến thức bổ ích về nội thất gỗ óc chó.

>>>> Xem thêm: 

  1. Gỗ óc chó có mấy loại? Các loại gỗ óc chó nhập khẩu tại Việt Nam

  2. Màu gỗ óc chó là gì? Tìm hiểu sự khác nhau giữa màu gỗ óc chó tự nhiên và màu gỗ óc chó nhân tạo

Để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm sàn gỗ óc chó thì Nội thất Huy Hoàng là địa chỉ đáng tin cậy. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia cung cấp nội thất gỗ óc chó trong đó có sàn nhà luôn sẵn sàng tư vấn chất liệu và sản phẩm phù hợp, đạt chuẩn chất lượng. 

So sánh giá cả và chất lượng các đơn vị chuyên cung cấp

Việc so sánh giá cả và chất lượng của sàn gỗ óc chó đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Không nên chỉ nhìn vào giá cả, mà cần xem xét tổng thể từ chất lượng sản phẩm đến dịch vụ hỗ trợ. Một lựa chọn tốt thường là sự cân bằng giữa giá cả hợp lý và chất lượng đáng tin cậy, dựa trên nhu cầu và ưu tiên cụ thể của từng người dùng.

giá sàn gỗ óc chó bao nhiêu

Tham khảo, so sánh giá cả, chất lượng của các đơn vị cung cấp khác nhau

Tìm đơn vị chuyên cung cấp sàn gỗ óc chó đảm bảo chất lượng

Tìm kiếm một đơn vị chuyên cung cấp sàn gỗ óc chó uy tín, chất lượng sẽ giúp bạn an tâm phần nào để có thể gửi gắm sự tin tưởng tưởng của mình cho họ. 

Tuy nhiên, để tìm được một đơn vị uy tín, chuyên chuyên nghiệp lại là một vấn đề khó cho những vị khách hàng của chúng ta. Bởi, hiện nay có rất nhiều đơn vị trên thị trường khiến khách hàng đứng trước nhiều sự lựa chọn, đơn vị nào cũng có một kế hoạch bán hàng, chiến lược truyền thông đa dạng, phong  phú. Dẫn đến khách hàng cảm thấy “mông lung” về sự lựa chọn của mình.

sàn gỗ óc chó chất lượng

Tìm đơn vị chuyên cung cấp sàn gỗ óc chó đảm bảo chất lượng

Nếu bạn rơi vào trường hợp này thì đừng vội vàng lựa chọn mà hãy tìm hiểu thật kỹ đơn vị mà mình muốn mua. Hãy xem kỹ các lời phản hồi từ phía các khách hàng đã sử dụng dịch vụ để có được một cái nhìn tổng quan nhất, chính chính xác nhất. 

Ngoài ra, bạn cần quan tâm đơn vị mà bạn chọn có chính sách bảo hành và hậu mãi hay không? Bởi, trong quá trình sử dụng, bạn cũng không thể nào biết trước được sàn gỗ của nhà bạn có xảy ra bất kỳ vấn đề hỏng hóc, cong vênh, mối mọt,...Do vậy, các chính sách bảo hành là rất cần thiết. 

Trong thời gian bảo hành, nếu xảy ra các vấn đề trên, bạn chỉ cần gọi điện báo cho đơn vị thi công sàn gỗ óc chó mà bạn lựa chọn. Họ sẽ giải quyết và xử lý một cách nhanh chóng giúp bạn. 

Địa chỉ mua sàn gỗ óc chó chuẩn ở đâu?

Địa chỉ mua sàn gỗ óc chó chuẩn ở đâu? Chắc đây sẽ là một câu hỏi thắc mắc của khá nhiều người khi đang có ý định mua sàn gỗ được làm bằng chất liệu về lát cho không gian “tổ ấm” của gia đình mình. 

Sàn gỗ óc chó Nội Thất Huy Hoàng

Nội Thất Huy Hoàng - Địa chỉ hàng đầu về sàn gỗ óc chó tại Việt Nam

Đừng lo, chúng tôi là đơn vị cung cấp sàn gỗ óc chó cao cấp uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam. Đến với chúng tôi bạn nhận được: 

  • Với nhiều năm kinh nghiệm và có chỗ đứng trên thị trường, chúng tôi đã sở hữu nhà máy sản xuất nội thất góc chó tại Hà Nội được chuẩn hóa quy trình. Tuyệt đối nói “KHÔNG” với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, các vật liệu đều có giấy tờ xuất xứ CO, CQ rõ ràng. Ngoài ra, Nội thất Huy Hoàng còn có các tuyến showroom được đặt tại các trung tâm từ Bắc vào Nam mang đến cho khách hàng một sự trải nghiệm đầy thú vị khi ghé qua. 

  • Đội ngũ nhân viên tư vấn, kiến trúc sư tận tâm, tận tình, am hiểu về kiến thức chất liệu gỗ óc chó cùng với lối tư duy thiết kế đầy sáng tạo thể hiện rõ nét chiều sâu của tư duy sẽ giúp bạn truyền tải những ý tưởng thiết kế của bạn thành sự thật và giúp bạn đưa ra các phương án tối ưu không gian sống của bạn.

  • Đội ngũ thợ sản xuất, thợ thi công lành nghề luôn mang đến các sản phẩm nội thất gỗ óc chó từ sofa gỗ, bàn trà, tủ trang trí, kệ TV, sàn gỗ, giường ngủ gỗ óc chó…khi đến tận tay khách hàng đều phải đảm bảo đúng chất lượng, kiểu dáng, màu sắc. 

  • Có chính sách bảo hành 02 năm, bảo trì trọn đời nên quý khách có thể an tâm về điều này. Chúng tôi sẽ xử lý một cách nhanh chóng ngay trong ngày. 

Những lý do trên đã đủ thuyết phục bạn chưa nào? Nếu bạn đang có ý định muốn mua sàn gỗ óc chó hoặc những món đồ nội thất khác từ dòng gỗ này thì đừng quên liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 0333.88.9999 để được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ. 

Hotline: 0333889999

Thông tin liên hệ

-SHOWROOM NỘI THẤT HUY HOÀNG TẠI MIỀN BẮC:

Showroom Nội Thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Showroom 1: Phong Lan 01-03, KĐT Vinhomes Harmony, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội
Showroom Nội Thất Huy Hoàng tại Hải Phòng
Showroom 2: BH1-16, Vinhomes Imperia, Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
Showroom Nội Thất Huy Hoàng tại Quảng Ninh
Showroom 3: Thủy Tùng 20, Khu Sun Premier Village, P. Bãi Cháy, Quảng Ninh

- SHOWROOM NỘI THẤT HUY HOÀNG TẠI MIỀN NAM:

Showroom Nội Thất Huy Hoàng tại TPHCM
Địa chỉ: Số 19, Đường R, KĐT LakeView City, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- Hotline: 0333.88.9999

- Website: https://dogooccho.com.vn/

- Email: dogooccho@gmail.com

- Fanpage: Nội thất Huy Hoàng l Facebook

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN & BÁO GIÁ

Gửi tin nhắn